Besøg vores mobil side
 .

Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev

Udgivet af FiskerForum den 30-08-2013 · info@fiskerforum.dk

Under henvisning til NaturErhvervstyrelsens høring af 25. juni 2013 fremsendes bekendtgørelsen om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev.

Bekendtgørelsen er en del af beskyttelsen af stenrev og biogene rev af muslinger, som følger af forpligtelserne i EU's Habitatdirektiv.

Lovtidende A - udgivet den 3. august 2013.

Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev1

I medfør af § 10 d, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger særlig regulering af erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand til beskyttelse af rev (stenrev og biogene rev) i marine Natura 2000 områder, jf. lovens § 3, nr. 7.

Stk. 2. Reguleringen vedrører beskyttelsen af rev i forbindelse med områder udpeget af Miljøministeriet, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 2. Fiskeri med bundslæbende redskaber er ikke tilladt i følgende afgrænsede områder, der fremgår af bilag 1:
1) Område 1: Rev 1-3 på Mejl Flak i Kattegat.
2) Område 2: Stenrev sydøst for Langeland.
3) Område 3: Rev på Kirkegrund ud for Knudshoved Odde.
4) Område 4: Rev på Bøchers Grund syd for Møn.

§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia