Besøg vores mobil side
 .

Bilag 6 - Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013 for visse kvoter.

Udgivet af FiskerForum den 30-10-2012 · info@fiskerforum.dk

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013 for visse kvoter.

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013 for visse kvoter.

Overførsel af årsmængde fra 2012 til 2013

For fartøjer, der råder over IOK af atlantoskandisk sild, makrel i alle farvande, blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande og hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV, gælder følgende mulighed for at videreføre uopfiskede årsmængder fra 2012 til 2013:

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2013, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uopfiskede
mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uopfiskede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2013, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uopfiskede årsmængder i 2013 skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 7. januar 2013. I ansøgningen skal angives den forventede uopfiskede årsmængde, der søges om at videreføre til 2013. NaturErhvervstyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2012 viderefører 10 % af den årsmængde, som fartøjet disponerer over på ansøgningstidspunktet.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde
på ansøgningstidspunktet samt den uopfiskede årsmængde, der søges videreført til 2013, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Det kan højst tillades, at fartøjer i en pulje til 2013 viderefører 10 % af de årsmængder, som fartøjerne i puljen disponerer over af den pågældende kvote på ansøgningstidspunktet.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til NaturErhvervstyrelsen og inden det tidspunkt i 2013, hvor NaturErhvervstyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Fiskeri på årsmængden for 2013 allerede i 2012

Fartøjer, der råder over IOK af atlantoskandisk sild, blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande og hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV, kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2012 med op til 10 %, for hestemakrel dog kun 5 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 30. oktober 2012.

Kilde. Ministeriet for fødevarer, landbrug og Fiskeri - NaturErhvervstyrelsen fiskeri
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia