Besøg vores mobil side
 .

Flere stenrev giver mangfoldighed og flere torsk

Udgivet af FiskerForum den 01-12-2017 · info@fiskerforum.dk

Når stenrev restaureres og naturgenoprettes, med huledannende stenrev, gavner det mangfoldigheden og der kommer flere torsk i området. Torsk som ovenikøbet opholder sig der i længere tid. Det viser nye undersøgelser fra stenrevet på Læsø Trindel, som blev genetableret tilbage i 2008.

Resultaterne af undersøgelserne af torsken på stenrevet på Læsø Trindel er offentliggjort i [tidsskriftet Fisheries Management and Ecology i 2017.

Projektet på Læsø Trindel blev i sin tid finansieret af EU Life Projektet »Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat og af Marin Fiskepleje. I 2015 blev projektet kåret som det bedste Natura 2000-restaureringsprojekt i hele Europa. Læs mere om projektet på Læsø Trindel på Naturstyrelsens hjemmeside

Stenrev rummer gode skjulesteder og tangskove med en mangfoldighed af forskellige dyr, som står på torskens menukort. Det er formentlig årsagen til, at stenrevet på Læsø Trindel, som Naturstyrelsen restaurerede i 2008, er blevet et så populært og godt levested for torsk.

Undersøgelser, som DTU Aqua har gennemført, viser, at der både er mere torskeyngel og større torsk på stenrevet sammenlignet med andre steder i Kattegat. Desuden opholder torskene sig dagligt ca. 4 timer længere i området, efter at stenrevet på næsten 7 ha er blevet genoprettet og restaureret.

Fiskeundersøgelser før og efter restaureringen af stenrevet
I 2006 blev det planlagt at restaurere et stenrev på Læsø Trindel i Kattegat. Inden restaureringen startede, mærkede DTU Aqua torsk i området med små sendere og fulgte fiskenes adfærd i 6 måneder ved hjælp af lytteposter. Undersøgelsen blev udført i 2007.

Stenrevet blev dernæst restaureret i 2008 ved at udlægge 100.000 tons kampesten over et område på 27.600 m2,og området fik 4 år til at blive koloniseret af tangskove og en lang række af de organismer, der udgør fødegrundlaget for torsk.

I 2012 mærkede DTU Aqua igen torsk i området og fulgte fiskenes adfærd i 6 måneder ved hjælp af lytteposter. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om restaurering af stenrev har en effekt på torskenes adfærd; og om stenrev, som er ødelagt af mange års stenfiskeri, overhovedet kan restaureres.

Læsø Trindel nordøst for Læsø. Torskenes adfærd blev undersøgt med lytteposter
før og efter, at stenrevet Torskene opholdt sig længere tid i området efter restaureringen af stenrevet.

Torsk synes godt om stenrev
Resultaterne af undersøgelsen, som er publiceret for nylig i en videnskabelig artikel, viser tydeligt, at det kan lade sig gøre at genskabe gode levesteder for torsk.

Torskene tilbragte væsentligt længere tid i området efter restaureringen af stenrevet sammenlignet med før restaureringen. Inden restaureringen (2007) blev kun halvdelen (53 %) af de mærkede torsk observeret i området i løbet af de 6 måneder, forskerne fulgte torskenes adfærd. Til sammenligning blev næsten alle torskene (94 %) observeret på stenrevet i 2012.

På daglig basis viste torskenes adfærd også, at området er blevet et bedre habitat efter restaureringen. I gennemsnit tilbragte torskene 4 timer mere om dagen i området efter restaureringen af stenrevet.

Torskene udviste altså en langt større grad af stedfasthed, efter at stenrevet var blevet restaureret med store kampesten, og tangskovene havde fået lov at etablere sig i området igen med de mange forskellige byttedyr, som bor i tangskove og udgør et godt forrådskammer for torsk og adskillige andre fisk.

Stenrev ødelagt af stenfiskeri
I Danmark har man fisket efter sten på havbunden gennem godt 100 år, og det har bl.a. ødelagt det oprindelige stenrev ved Læsø Trindel.

De indledende undersøgelser på Læsø Trindel viste, at områdets store sten var fisket væk, og at de mindre sten ikke var tunge nok til at skabe stabil forankring for tang. I perioder med hårdt vejr fungerede tangen som sejl på stenene og trak dem hen over revet og skrabede den øvrige vegetation af, for til sidst at trække stenene ned på dybt vand, hvor der er for lidt lys til, at tangen kan vokse. Der var derfor brug for nye kampesten til at skabe stabilitet på revet, så tangskovene igen kunne etablere sig på Læsø Trindel.

Vi ved ikke, hvor stor betydning stenfiskeriet har haft for de marine arter, der er afhængige af stenrev for at gennemføre deres livscyklus. Men vi ved, at torskebestanden i Kattegat har haft alvorlige problemer bl.a. som følge af overfiskeri, og det har næppe hjulpet på situationen, at stenrevene, som torsken bruger som opvækstområde, er blevet fjernet.

Kilde DTU Aqua

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik