Besøg vores mobil side
 .

Forskrift 3. september 1998 om forbud mot Ä fiske norsk vÄrgytende sild

Melding fra fiskeridirektĂžren
J-71-2011
Forskrift om endring av forskrift 3. september 1998 om forbud mot Ä fiske norsk vÄrgytende sild i den nordÞstlige del av Norges Þkonomiske sone
Erstatter: J-168-2010
Gyldig fra: 08. 04. 2011
Bergen, 11. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 8. april 2011 med hjemmel i forskrift 3. september 1998 om forbud mot Ä fiske norsk vÄrgytende sild i den nordÞstlige del av Norges Þkonomiske sone § 2 fastsatt fÞlgende forskrift:

I

I forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot Ä fiske norsk vÄrgytende sild i den nordÞstlige del av Norges Þkonomiske sone, gjÞres fÞlgende endringer:

§ 2 fÞrste ledd (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vÄrgytende sild for fartÞy som:

har adgang til Ä delta i fisket etter norsk vÄrgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til Ä delta i kystfartÞygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en stĂžrste lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
§ 3 oppheves.

Gjeldende §§ 4 og 5 blir ny §§ 3 og 4.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot Ä fiske norsk vÄrgytende sild i den nordÞstlige del av Norges Þkonomiske sone

Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 fastsatt fÞlgende forskrift:

§ 1
Det er forbudt for norske og utenlandske fartÞy Ä fiske norsk vÄrgytende sild nordÞst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter Þst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter Þst.

§ 2
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vÄrgytende sild for fartÞy som:

har adgang til Ä delta i fisket etter norsk vÄrgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til Ä delta i kystfartÞygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en stĂžrste lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
FartÞy som er pÄ eller over 21,35 meter stÞrste lengde, men under 150 m3 mÄ sÞke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for Ä fÄ adgang til Ä delta i dette fisket.

NÄr det gjelder fisket nevnt i fÞrste ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av omrÄdet for fiske.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av omrÄdet nevnt i fÞrste ledd dersom innblanding av sild under minstemÄl i de enkelte fangster overstiger 20% i antall.

§ 3
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 4
Denne forskrift trer i kraft straks.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk


© 2019 ‱ Fiskerforum ‱ CVR 32663192 ‱ www.fiskerforum.com ‱ info@fiskerforum.com ‱ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik