Besøg vores mobil side
 .

Forskrift 3. september 1998 om forbud mot ĂĽ fiske norsk vĂĽrgytende sild

Melding fra fiskeridirektøren
J-71-2011
Forskrift om endring av forskrift 3. september 1998 om forbud mot ü fiske norsk vürgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone
Erstatter: J-168-2010
Gyldig fra: 08. 04. 2011
Bergen, 11. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 8. april 2011 med hjemmel i forskrift 3. september 1998 om forbud mot ü fiske norsk vürgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone § 2 fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot ü fiske norsk vürgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vürgytende sild for fartøy som:

har adgang til ü delta i fisket etter norsk vürgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til ü delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
§ 3 oppheves.

Gjeldende §§ 4 og 5 blir ny §§ 3 og 4.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot ü fiske norsk vürgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 fastsatt følgende forskrift:

§ 1
Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy ü fiske norsk vürgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

§ 2
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vürgytende sild for fartøy som:

har adgang til ü delta i fisket etter norsk vürgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til ü delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
Fartøy som er pü eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 mü søke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for ü fü adgang til ü delta i dette fisket.

Nür det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av omrüdet for fiske.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av omrüdet nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemül i de enkelte fangster overstiger 20% i antall.

§ 3
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 4
Denne forskrift trer i kraft straks.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik