Besøg vores mobil side
 .

Endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

Melding fra fiskeridirektøren
J-73-2011
Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy
Erstatter: J-131-2001
Gyldig fra: 07. 04. 2011
Bergen, 12. 04. 2011
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 7. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 36:

I

I Fiskeridepartementets forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy, gjøres følgende endring:

§ 2 (ny) Plikt til å føre fangstdagbok skal lyde:
Fartøy som er under 15 meter største lengde skal ved fiske og fangst føre fangstdagbok dersom:

a) Fartøyet har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
b) Fartøyet driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse.
c) Fartøyet driver trålfiske etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr uten reketråltillatelse.
d) Fartøyet fisker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr, og har største lengde mellom 12,00-14,99 meter
e) Fartøyet driver fangst av skjell
f) Fartøyet driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.
§ 4 andre ledd (endret) skal lyde:
Plikten for fartøy på 13 meter største lengde eller mer til å føre forenklet fangstdagbok, omfatter også reketrålfartøy som nevnt i § 2 bokstav b når fartøy tråler innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen eller driver annet fiske. Fartøy som skal føre både fangstdagbok og forenklet fangstdagbok, kan benytte fangstdagboken også i de tilfeller fartøyet plikter å føre forenklet fangstdagbok. § 3 får tilsvarende anvendelse. Fartøy kan føre samlet døgnfangst på én linje i fangstdagboken, samt flere døgn på samme side.

§ 7 (endret) skal lyde:
Følgende grupper skal innen en måned etter endt tur uoppfordret sende inn originalarkene av fangstdagboken til Fiskeridirektoratet:

a) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav a) når de driver fiske med stormasket trål.
b) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav b), c) og e).
c) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav f) når de fisker med line og garn.

Fiskeridirektoratet kan også pålegge andre enn de som er nevnt i første ledd å sende inn originalarkene av dagboken.

§ 8 (endret) skal lyde:
Fartøy som plikter å sende inn fangstdagbok med hjemmel i § 7 første ledd bokstav a) skal innen én måned etter endt tur uoppfordret sende inn utfylt leveringsoppgave eller kopi av sluttsedler påført turnummer til Fiskeridirektoratet.

§ 9 andre ledd (endret) skal lyde:
Fartøy over 200 BRT som har ubegrenset tråltillatelse og torsketråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) og fartøy over 200 BRT som kommer inn under § 2 bokstav b) og c), skal for hvert regnskapsår sende regnskap over fartøyets drift til Fiskeridirektoratet. Regnskapsoppgaven skal sendes innen 2 måneder etter regnskapsårets utgang.

§ 11 (endret) skal lyde:
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62, 64 og 65 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 26. juli 1993 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 36:

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for fiske og fangst med norsk fartøy i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under andre lands fiskerijurisdiksjon og i farvann utenfor noe lands fiskerijurisdiksjon med mindre annet er bestemt.

§ 2 Plikt til å føre fangstdagbok
Fartøy som er under 15 meter største lengde skal ved fiske og fangst føre fangstdagbok dersom:

a) Fartøyet har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
b) Fartøyet driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse.
c) Fartøyet driver trålfiske etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr uten reketråltillatelse.
d) Fartøyet fisker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr, og har største lengde mellom 12,00-14,99 meter
e) Fartøyet driver fangst av skjell
f) Fartøyet driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.
§ 3 Føring av fangstdagbok
Fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet skal føres fortløpende i original og kopi.

De enkelte sider i fangstdagboken skal inneholde:

a) fartøyets navn og registreringsnummer,
b) turnummer,
c) redskapsart,
d) tidspunkt og sted for avgang og ankomst havn, ankomst felt og levering,
e) dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde ved begynnelsen og ved slutten av de enkelte hal/kast og varigheten av disse,
f) fangst for hvert enkelt hal/kast, dagens fangst, dagens utkast, turfangst forrige dag, turfangst hittil, fangst levert til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kilo rund vekt eller i hektoliter og spesifisert på art. Garn-, linefartøy og skjellskrapere kan føre samlet døgnfangst på en linje i fangstdagboken,
g) hvilke soner det fiskes i og lokasjon med mest fangst pr. døgn,
h) opplysninger om radiomeldinger (f.eks. aktiv-/fangst-/passivmeldinger eller innmeldinger til salgsorganisasjonen),
i) det totale antall hal/kast pr. døgn,
j) det totale antall krok (line) eller garn pr. døgn.

Det skal ikke føres flere fiskedager pr. side i fangstdagboken. Likevel kan reketrålere uten konsesjon, fartøy som driver trålfiske etter industrifisk, dagbokpliktige ringnotfartøy, garn-, linefartøy og skjellskrapere innenfor samme tur, føre flere døgn på samme side. Dersom det utføres fiskeleting uten fangst, skal posisjonen i lengde og bredde nedtegnes. Flere påfølgende letedager uten fangst kan føres på samme side.

Fangstdagbok skal også inneholde opplysninger om hvilke salgslag fangstene for de enkelte turer er levert til, sluttseddelnummeret og skipperens underskrift.

Utfyllende bestemmelser for føring av fangstdagbok fastsatt av Fiskeridirektoratet, kan tas inn i form av instruks foran i dagboken.

§ 4 Plikt til å føre forenklet fangstdagbok
Fartøy på 13 meter største lengde eller mer, samt alle fartøy som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg, og som ikke plikter å føre fangstdagbok i henhold til § 2, skal ved fiske og fangst føre forenklet fangstdagbok.

Plikten for fartøy på 13 meter største lengde eller mer til å føre forenklet fangstdagbok, omfatter også reketrålfartøy som nevnt i § 2 bokstav b når fartøy tråler innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen eller driver annet fiske. Fartøy som skal føre både fangstdagbok og forenklet fangstdagbok, kan benytte fangstdagboken også i de tilfeller fartøyet plikter å føre forenklet fangstdagbok. § 3 får tilsvarende anvendelse. Fartøy kan føre samlet døgnfangst på én linje i fangstdagboken, samt flere døgn på samme side.

Plikten til å føre forenklet fangstdagbok gjelder ikke fiske i området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagens fyr og Tistlarna fyr (Skagerrak-området).

§ 5 Føring av forenklet fangstdagbok
Forenklet fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet skal føres fortløpende i original.

De enkelte sider i fangstdagboken skal inneholde:

a) fartøyets navn, registreringsnummer, kallesignal og største lengde,
b) redskapsart,
c) fangstområde/lokasjon
d) fangst i kilo rund vekt spesifisert på art. Det skal føres en kolonne pr. døgn.
Fangst skal senest føres før ankomst havn,
e) underskrift fra ansvarshavende om bord (skipper/høvedsmann),
f) fiskemottakets navn,
g) sluttseddel/bryggeseddelnummer for hver levering.

Utfyllende bestemmelser om føring av forenklet fangstdagbok fastsatt av Fiskeridirektoratet, kan tas inn i form av instruks foran i dagboken.

§ 6 Oppbevaring av fangstdagbok og forenklet fangstdagbok
Ett eksemplar (kopi) av fangstdagbok skal beholdes om bord i minst 2 år.

Forenklet fangstdagbok skal beholdes om bord i minst 2 år.

§ 7 Innsending av fangstdagbokark
Følgende grupper skal innen en måned etter endt tur uoppfordret sende inn originalarkene av fangstdagboken til Fiskeridirektoratet:

a) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav a) når de driver fiske med stormasket trål.
b) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav b), c) og e).
c) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav f) når de fisker med line og garn.

Fiskeridirektoratet kan også pålegge andre enn de som er nevnt i første ledd å sende inn originalarkene av dagboken.

§ 8 Innsending av leveringsoppgave
Fartøy som plikter å sende inn fangstdagbok med hjemmel i § 7 første ledd bokstav a) skal innen én måned etter endt tur uoppfordret sende inn utfylt leveringsoppgave eller kopi av sluttsedler påført turnummer til Fiskeridirektoratet.

§ 9 Regnskapsoppgave
Fartøyeier eller bruker av fiskefartøy skal når Fiskeridirektoratet bestemmer det sende regnskapsoppgave over fartøyets drift for det enkelte regnskapsår. Regnskapsoppgaven skal sendes til Fiskeridirektoratet innen den frist som fastsettes.

Fartøy over 200 BRT som har ubegrenset tråltillatelse og torsketråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) og fartøy over 200 BRT som kommer inn under § 2 bokstav b) og c), skal for hvert regnskapsår sende regnskap over fartøyets drift til Fiskeridirektoratet. Regnskapsoppgaven skal sendes innen 2 måneder etter regnskapsårets utgang.

Regnskapsoppgaven skal inneholde opplysninger om fartøyets drift, inntekter, kostnader, statusoversikt og tekniske opplysninger om fartøy og utstyr.

Ved innsending av regnskapsoppgaven skal "Regnskapsskjema" fastsatt av Fiskeridirektoratet brukes. Opplysningene skal gis slik det er spesifisert i "Regnskapsskjema".

§ 10 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere forskrift om innholdet i fangstdagbok, forenklet fangstdagbok, leveringsoppgave og regnskapsoppgave. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere bestemmelser om føringsplikten m.v. Fiskeridirektoratet kan også utarbeide spesielle skjema som skal brukes til føring av fangstdagbok, forenklet fangstdagbok, leveringsoppgave og regnskapsoppgave.

Denne forskrift er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av fangstdagbok etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62, 64 og 65 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.

Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy oppheves.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik