Besøg vores mobil side
 .

Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)

Melding fra fiskeridirekt√łren
J-79-2011
Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)
Erstatter: J-152-2010
Gyldig fra: 19. 04. 2011
Gyldig til: 12. 08. 2011
Bergen, 19. 04. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar ¬ß¬ß 11 og 16, fastsatt f√łlgende forskrift:

§ 1. Ungdomsfiskeordningen
Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til √• delta i de fiskerier som omfattes av forskrift av 12. november 2010 om adgang til √• delta i kystfart√łygruppens fiske for 2011.

Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med mandag 20. juni 2011 til og med fredag 12. august 2011.

Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder i perioden fra og med s√łndag 1. mai 2011 til og med mandag 20. juni 2011 vest for 26¬į√ė, og i perioden fra og med s√łndag 1. mai 2011 til og med tirsdag 5. juli 2011 i Finnmark √łst for 26¬į√ė.

Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen m√• selv st√• ombord og delta i ut√łvelsen av fisket.

Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

Begrensninger for fangst av torsk (¬ß 2) og rognkjeks (¬ß 4) i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fart√ły eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fart√ły og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn.

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fart√ły ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fart√ły, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fart√ły i et opplegg arrangert av en kommune.

§ 2. Vilkår for deltakelse
Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, må fylle 12 år senest i 2011, men ikke være fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt.

Adgang til √• delta i ungdomsfiskeordningen etter f√łrste ledd gjelder ikke for manntallsf√łrte fiskere.

For √• delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark m√• fart√łyet v√¶re mindre enn 6 meter st√łrste lengde.

§ 3. Registrering
Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må registreres ved Fiskeridirektoratets regionkontor for tildeling av deltakernummer.

§ 4. Redskapsbegrensning
Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med f√łlgende redskaper:

a) Stang og h√•ndsn√łre, og
b) en juksamaskin, og
c) garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
d) liner med inntil 300 angler, og
e) inntil 20 teiner eller ruser.
I fiske der ungdomsfiskeordningen benyttes kan det fra det enkelte fart√ły ikke fiskes med st√łrre antall redskap enn nevnt i f√łrste ledd. Merkeregistrerte fiskefart√ły kan ikke nyttes til ordin√¶r drift eller ha redskap i sj√łen utover redskapsbegrensningen nevnt i f√łrste ledd i perioden fra fart√łyet f√łrste gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes med st√łrre redskapsmengde per fart√ły, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fart√ły i et opplegg arrangert av en kommune.

§ 5. Blåkveite
Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

§ 6. Levering av fangst
Det er forbudt √• motta og levere fangst fisket av annet fart√ły.

Fangst kan bare leveres til godkjent kj√łper. Kj√łper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel etter salgslagets bestemmelser spesifisert p√• art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kj√łper og fisker f√łr denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke p√•f√łres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet.

§ 7. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlrvande marine ressursar ¬ß¬ß 61 og 64. P√• samme m√•te straffes medvirkning og fors√łk.

§ 8. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011 og gjelder til og med 12. august 2011.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Nord for 62 pelagisk
S√łr for 62 bunnfisk
S√łr for 62 pelagisk


© 2018 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia