Besøg vores mobil side
 .

Forskrift om adgang for ungdom til ĂĽ delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)

Melding fra fiskeridirektøren
J-79-2011
Forskrift om adgang for ungdom til ĂĽ delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)
Erstatter: J-152-2010
Gyldig fra: 19. 04. 2011
Gyldig til: 12. 08. 2011
Bergen, 19. 04. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11 og 16, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Ungdomsfiskeordningen
Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til ü delta i de fiskerier som omfattes av forskrift av 12. november 2010 om adgang til ü delta i kystfartøygruppens fiske for 2011.

Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med mandag 20. juni 2011 til og med fredag 12. august 2011.

Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder i perioden fra og med søndag 1. mai 2011 til og med mandag 20. juni 2011 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med søndag 1. mai 2011 til og med tirsdag 5. juli 2011 i Finnmark øst for 26°Ø.

Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen mü selv stü ombord og delta i utøvelsen av fisket.

Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

Begrensninger for fangst av torsk (§ 2) og rognkjeks (§ 4) i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn.

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

§ 2. Vilkür for deltakelse
Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, mĂĽ fylle 12 ĂĽr senest i 2011, men ikke vĂŚre fylt 25 ĂĽr pĂĽ forskriftens ikrafttredelsestidspunkt.

Adgang til ü delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

For ü delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark mü fartøyet vÌre mindre enn 6 meter største lengde.

§ 3. Registrering
Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen mĂĽ registreres ved Fiskeridirektoratets regionkontor for tildeling av deltakernummer.

§ 4. Redskapsbegrensning
Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

a) Stang og hündsnøre, og
b) en juksamaskin, og
c) garn med samlet lengde pĂĽ inntil 210 meter, og
d) liner med inntil 300 angler, og
e) inntil 20 teiner eller ruser.
I fiske der ungdomsfiskeordningen benyttes kan det fra det enkelte fartøy ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinÌr drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes med større redskapsmengde per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

§ 5. Blükveite
Det er ikke tillatt ĂĽ ha mer enn inntil 5 % bifangst av blĂĽkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

§ 6. Levering av fangst
Det er forbudt ü motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel etter salgslagets bestemmelser spesifisert pü art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke püføres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet.

§ 7. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlrvande marine ressursar §§ 61 og 64. Pü samme müte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011 og gjelder til og med 12. august 2011.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Nord for 62 pelagisk
Sør for 62 bunnfisk
Sør for 62 pelagisk


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik